English

Castellano

BASES DE LA CONVOCATÒRIA ART AL VENT XIV

REQUISITS EXPOSICIÓ DE ART AL VENT XIV
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gata de Gorgos amb l'Escola de Plàstica Experimental A. Vives organitzen la XIV Exposició D'ART Al VENT.

BASES

1. Esta exposició està oberta a tots els artistes, sense cap limitació d'edat, nacionalitat, sexe o educació. La participació pot ser individual o col·lectiva. El 14 de l'Agost del 2017 obrira la nova edició ART AL VENT XIV

2. Les obres han de seguir els principis d'esta exposició; que són una interpretació dels cobertors tradicionals que han sigut utilitzades a través dels segles per a decorar els balcons de Gata de Gorgos.

3. El concepte és bàsicament una reflexió sobre el món tèxtil. La tela, una vegada acabada, ha de ser capaç de ser doblegada i flexible als efectes del vent. Queden exclosos elements rígids o que faciliten el que les te les queden enganxades durant la seua exhibició en el carrer.

4. Les obres seran excloses si:

 • Són massa pesades.
 • Tenen un domini excessiu de la pintura o l'escultura.
 • No es poden plegar fàcilment.
 • Tenen elements que se solten fàcilment.
 • Són massa voluminoses

5. S'accepten totes les tècniques, seguint els principis abans mencionats, però amb subjecció a les consideracions següents:

 • Totes les obres seran exposades a la intempèrie, amb totes les seues condicions climàtiques.
 • La tela pot ser cortada, tenyida o elaborada amb diversos materials que puguen ser apegats o preferentment cosits (no voluminosos i adaptats per al concepte tèxtil) ; però les dimensions de la loneta
 • Si s'utilitza pintura, s'aplicarà directament sobre la tela sense cap emprimació i molt dissolta en aigua o dissolvent.

6. Els participants es procuraran la tela, preferentment loneta de cotó cru, en qualsevol cas la tela sobre la qual es realitzara l'obra haurà d'ajustar-se obligatòriament a les característiques que figuren en el dibuix que s'adjunta. La longitud de les cintes serà de 44 cm per 1,5 cm d'ample. Serà motiu d'expulsió el no respectar estes característiques aplicades a la loneta. Les obres es col·loquen verticalment des d'un balcó.

MODEL DE TELA

Modelo de la Tela

Modelo de la Tela

7. Els autors han d'omplir i enviar a través del nostre formulari de registre, la seua inscripció i la seua acceptació de les condicions d'ART AL VENT XIV amb la seua respectiva autorització telemàtica (firma) . Sense la inscripció omplida no s'enviaran les teles. L'últim dia per a fer la inscripció serà el 31 de l'Desembre del 2016.

8. Els autors hauran d'omplir i enviar a través del nostre formulari de registre la seua inscripció i la seua acceptació de les bases d' ART AL VENT XIV esta acceptació anirà acompanyada de la seua firma.

La sol·licitud la podran trobar en la web següent:  www.artalvent.com

9. Abans del 26 de l'Febrer del 2017 els participants enviaran a la següent direcció electrònica: artalvent@gmail.com especificant FOTOGRAFIES PER AL JURAT D' ART AL VENT XIV. S'hauran d'enviar 2 fotografies només: Una fotografia del total de l'obra i una que mostre un detall de la mateixa.

MOLT IMPORTANT: Que la qualitat de les fotografies siga bona per a facilitar així la decisió del jurat.

També les dades tècniques necessàries han de ser enviats per correu electrònic. Estos són:

 • El nom de l'equip o autors
 • Títol del treball
 • Any.
 • Materials.
 • Direcció i telèfon complet.
 • Codi postal.
 • Nacionalitat
 • Lloc Web i / o adreça de correu electrònic.

Hi ha un total de 120 balcons per a exposar les obres. En el cas que els treballs presentats superen esta xifra, es constituirà un jurat. Este jurat estarà compost per:

Lala de Dios

Llicenciada en Història de l'Art i experta en art i disseny tèxtils. Ha comisariat i format part del jurat de- nombroses exposicions tèxtils tant nacionals com a internacionals (Museu del Vestit, Museu Nacional d'Arts Decoratives, Museu Tèxtil de Terrassa, Costa Rica, Portugal, Finlàndia, Holanda..). Presidenta del European Textile Network, ETN, des de 1997 fins a l'actualitat..

 

Katriina Flensburg

és una artista tèxtil sueca-finlandesa que viu en Uppsala, Suècia.

La seua llarga i innovadora carrera la ha establert com a l’artista tèxtil sueca amb més projecció internacional en el camp del quillin. Les seues obres han estat seleccionades o convidades a participar en exposicions a

Escandinava, Àustrica, Holanda, França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Canada,

Estats Units , Japó i han aparegut a llibres, revistes, i catàlegs internacionals.

 

Paulina Ortiz

És artista i dissenyadora tèxtil amb una trajectòria de més de 30 anys. Va obtindre la llicenciatura de l’Escola d’Art i Comunicació Visual en la Universitat Nacional de Costa Rica on actualment és professora de disseny tèxtil. La seua experiència professional inclou el disseny, l’art i la consultoria tèxil per a dissenyadors de l’espai intern i arquitectes. Ha exposat i ha fet conferències internacionals i el seu treball ha sigut publicat en revistes i publicacions internacionals. Com a gestora i activista tèxtil ha organitzat vàries exhibicions internacionals, entre les quals destaquen la IV Biennal Internacional d’Art tèxtil i Disseny de l’Organització Mundial d’Art Tèxtil en el 2006 i el I Encontre de la Xarxa Tèxtil Iberoamericana 2010, ambdues a Costa Rica. És fundadora i actualment presidenta de la Xarxa Tèxtil Iberoamericana, RedTextilia www.redtextilia.org

 

Formaran part del jurat amb veu però sense vot la regidora de cultura Àngels Soler i el mestre de l´Escola de Plàstica Experimental A. Vives, Josep P. Ginestar, qui al seu torn farà les funcions de secretari del present jurat. Els acords s'adoptaran després de conversacions oportunes per majoria simple. Les persones seleccionades seran avisades per correu electrònic per a procedir a l'enviament de les seues obres.

10. El 12 de l'Març del 2017, el veredicte del jurat es comunicarà als participants. Els autors seleccionats hauran d'enviar les seues obres abans 21 de l'Maig del 2017.

En la part posterior superior de la tela han d'aparèixer el nom de l'autor, el títol i el lloc web o correu electrònic- Aquest requisit és molt important.

Los trabajos se enviarán correctamente plegados. No se aceptarán las telas laminadas.

Les obres s'enviaran a càrrec dels autors a la següent adreça: Coordinació d´Art al Vent. Ajuntament de Gata de Gorgos. C/ Duquessa d´Almodóvar 3-03740 Gata de Gorgos. L'atenció telefònica serà els dimarts de 18:00 h. a 20:00 h. al Telèfon: 636 591 508 horari espanyol.

11. El catàleg serà editat en cuatricromía en paper. Cada participant rebrà el catàleg en format PDF per correu electrònic. Si els participants desitgen rebre el catàleg original en paper ho indicaran a l'organització a través del correu electrònic artalvent@gmail.com s'enviaran 5 exemplars per autor pagant prèviament les despeses d'enviament.

12. Aquells que desitgen un certificat de participació poden sol·licitar-ho a la següent adreça electrònica premsa@gatadegorsos.es a partir de la finalització de l'exposició en Gata especificant en la sol·licitud el seu nom, any de la convocatòria i títol de la seua obra.

13. Una vegada acabats els circuits d'exhibició, les obres s'enviaran als seus autors per reemborsament, si així ho desitgen. Els autors que ho desitgen podran sol·licitar la devolució dels seus treballs a partir del 3 de l'Setembre del 2017i fins al 31 de l'Desembre del 2017 emplenant el formulari oficial electrònic que l'organització els farà arribar via correu electrònic. No s'atendrà cap sol·licitud fora d'aquest termini i les obres es podran tornar fins al 31 de desembre de l'any

Les obres que no es retiren després del 31 de l'Desembre del 2017 passaran a formar part de la col·lecció plàstica de l'Ajuntament.

14. Des de la inauguració de la mostra fins que l'obra siga retornada als autors, els drets d'ús de les obres seran de l'Ajuntament; açò vol dir la seua custòdia, maneig, difusió i promoció

15. L'Ajuntament i l'Organització no es fan responsables de la possible degradació o danys a causa dels efectes climàtics o robatoris quedant lliures de donar cap indemnització.

16. Els artistes no percebran premi en metàl·lic per participar en ART AL VENT XIV.

17. La inauguració serà el 14 de l'Agost del 2017 a les 19:00 h. en l'Ajuntament de Gata.

18. La participación implica la aceptación de las presentes bases. La decisión del jurado será irrevocable.


NOTES:

Els interessats a assistir a la inauguració hauran de comprovar abans si s'ha realitzat algun canvi de la cerimònia d'obertura, posant-se en contacte amb aquesta adreça de correu electrònic:artalvent@gatadegorgos.es


Més informació i participació:

http://www.artalvent.com