English

Castellano

BASES DE LA CONVOCATÒRIA ART AL VENT XV

REQUISITS EXPOSICIÓ DE ART AL VENT XV
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Gata de Gorgos amb l'Escola de Plàstica Experimental A. Vives organitzen la XV Exposició D'ART Al VENT.

BASES

1. Esta exposició està oberta a tots els artistes, sense cap limitació d'edat, nacionalitat, sexe o educació. La participació pot ser individual o col·lectiva. El 14 de l'Agost del 2018 obrira la nova edició ART AL VENT XV

2. Les obres han de seguir els principis d'esta exposició; que són una interpretació dels cobertors tradicionals que han sigut utilitzades a través dels segles per a decorar els balcons de Gata de Gorgos.

3. El concepte és bàsicament una reflexió sobre el món tèxtil. La tela, una vegada acabada, ha de ser capaç de ser doblegada i flexible als efectes del vent. Queden exclosos elements rígids o que faciliten el que les te les queden enganxades durant la seua exhibició en el carrer.

4. Les obres seran excloses si:

 • Són massa pesades.
 • Tenen un domini excessiu de la pintura o l'escultura.
 • No es poden plegar fàcilment.
 • Tenen elements que se solten fàcilment.
 • Són massa voluminoses
 • Si els materials emprats es destinten per l'aigua o el sol

5. S'accepten totes les tècniques, seguint els principis abans mencionats, però amb subjecció a les consideracions següents:

 • Totes les obres seran exposades a la intempèrie, amb totes les seues condicions climàtiques.
 • La tela pot ser cortada, tenyida o elaborada amb diversos materials que puguen ser apegats o preferentment cosits (no voluminosos i adaptats per al concepte tèxtil) ; però les dimensions de la loneta
 • Si s'utilitza pintura, s'aplicarà directament sobre la tela sense cap emprimació i molt dissolta en aigua o dissolvent.

6. Els participants es procuraran la tela, preferentment loneta de cotó cru, en qualsevol cas la tela sobre la qual es realitzara l'obra haurà d'ajustar-se obligatòriament a les característiques que figuren en el dibuix que s'adjunta. La longitud de les cintes serà de 44 cm per 1,5 cm d'ample. Serà motiu d'expulsió el no respectar estes característiques aplicades a la loneta. Les obres es col·loquen verticalment des d'un balcó.

MODEL DE TELA

Modelo de la Tela

Modelo de la Tela

7. Els autors han d'omplir i enviar a través del nostre formulari de registre, la seua inscripció i la seua acceptació de les condicions d'ART AL VENT XV amb la seua respectiva autorització telemàtica (firma) . L'últim dia per a fer la inscripció serà el 8 de l'Gener del 2018.

8. Els autors hauran d'omplir i enviar a través del nostre formulari de registre la seua inscripció i la seua acceptació de les bases d' ART AL VENT XV esta acceptació anirà acompanyada de la seua firma.

La sol·licitud la podran trobar en la web següent:  www.artalvent.com

9. Abans del 25 de l'Febrer del 2018 els participants enviaran a la següent direcció electrònica: artalvent@gatadegorgos.es especificant FOTOGRAFIES PER AL JURAT D' ART AL VENT XV. S'hauran d'enviar 2 fotografies només: Una fotografia del total de l'obra i una que mostre un detall de la mateixa.

MOLT IMPORTANT: Que la qualitat de les fotografies siga bona per a facilitar així la decisió del jurat.

També les dades tècniques necessàries han de ser enviats per correu electrònic. Estos són:

 • El nom de l'equip o autors
 • Títol del treball
 • Any.
 • Materials.
 • Direcció i telèfon complet.
 • Codi postal.
 • Nacionalitat
 • Lloc Web i / o adreça de correu electrònic.

Este jurat estarà compost per:

Lala de Dios           

Natural de Madrid, llicenciada en Historia de l’Art per la Universitat Complutense. Fundadora en 1981 de “Indigo Estudio Textil” des d’on es dedica a la docència, disseny i producció de tèxtils teixits i a la consultoria. Ha comissariat i format part del jurat de nombroses exposicions nacionals i internacionals com al IV Buebak de arte textil de Word Textile Art, San José, Costa Rica (2006) o la II i III Biennal Internacional d’Art Tèxtil contemporani a Guimaraës, Portugal (2014 i 2016). Co-fundadora de l'Associació de creadors tèxtils a Madrid i presidenta de 1997-2013. Presidenta de la xarxa Europea Tèxtil , ETN.

 

David Pérez

 

Catedràtic de “Claves del discurso artístico contemporáneo” en la Universitat Politècnica de València. Premi Espais a la Crítica d’Art (1991 y 1996) i V Premio de Ensayo y Crítica de Artes AMUCA (2007). Comissari del Pavelló Espanyol de la 48ª Biennal de Venècia (1999). Entre els seus llibres destaquen: La mirada contra la Historia (1995), Femenino, Plural. Reflexiones desde la diversidad (1996), Del arte impuro. Entre lo público y lo privado (1997), Malas artes. Experiencia estética y legitimación institucional (2003), La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI (2004), Sin marco: arte y actitud en Juan Hidalgo, Isidoro Valcárcel Medina y Esther Ferrer (2008),Dicho y hecho. Textos de artista y teoría del arte (2012), Fuera de campo. Leer el espacio desde las artes(2014) i Leer lo no vivido (2016).

 

Nieves Torralba

 

Doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, es professora titular de Dibuix i Color en l’ Escola d´Art i Superior de Disseny de València, en la especialitat de Diseny de Moda i en el Máster Oficial Co-diseny de Moda i Sostenibilitat. Activitat docent que compagina amb la producció artística, en que el dibuix, la cal·lígrafa i el espai públic son elements substancials de la seua poètica personal. Es coordinadora i coautora del llibre El papel de la falda ( 2015) i de mes de una vintena d’articles sobre diseny, moda i dibuix publicats en revistes especialitzades. Responsable de la Línea de Investigació Moda contemporània: Los Modelos y el Contexto, del Instituto Superior de las Enseñanzas Artísticas.

Posse obra en museus, col·lacions públiques i privades i espais públics.

 

 

Formaran part del jurat amb veu però sense vot la regidora de cultura Àngels Soler i el mestre de l´Escola de Plàstica Experimental A. Vives, Josep P. Ginestar, qui al seu torn farà les funcions de secretari del present jurat. Els acords s'adoptaran després de conversacions oportunes per majoria simple. Les persones seleccionades seran avisades per correu electrònic per a procedir a l'enviament de les seues obres.

10. El 31 de l'Març del 2018, el veredicte del jurat es comunicarà als participants. Els autors seleccionats hauran d'enviar les seues obres abans 20 de l'Maig del 2018.

En la part posterior superior de la tela han d'aparèixer el nom de l'autor, el títol i el lloc web o correu electrònic- Aquest requisit és molt important.

Los trabajos se enviarán correctamente plegados. No se aceptarán las telas laminadas.

Les obres s'enviaran a càrrec dels autors a la següent adreça: Coordinació d´Art al Vent. Ajuntament de Gata de Gorgos. C/ Duquessa d´Almodóvar 3-03740 Gata de Gorgos.

11. El catàleg serà editat en quatricromia en paper. Cada participant rebrà el catàleg en format PDF per correu electrònic. Si els participants desitgen rebre el catàleg original en paper ho indicaran a l'organització a través del correu electrònic artalvent@gatadegorgos.es s'enviaran 5 exemplars per autor pagant prèviament les despeses d'enviament.

12. Aquells que desitgen un certificat de participació poden sol·licitar-ho a la següent adreça electrònica premsa@gatadegorsos.es a partir de la finalització de l'exposició en Gata especificant en la sol·licitud el seu nom, any de la convocatòria i títol de la seua obra.

13. Una vegada acabats els circuits d'exhibició, les obres s'enviaran als seus autors gratuïtament a tots aquells que ho hagen especificat en el full d’inscripció, juntament amb un catàleg de l’exposició. És a dir, la petició de devolució de la tela s’ha d’especificar en el moment de la inscripció. Les obres no reclamades pels diferents autors passaran a formar part del patrimoni de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

L’Ajuntament tornarà les teles a desembre de 2018.

14. Des de la inauguració de la mostra fins que l'obra siga retornada als autors, els drets d'ús de les obres seran de l'Ajuntament; açò vol dir la seua custòdia, maneig, difusió i promoció

15. L'Ajuntament i l'Organització no es fan responsables de la possible degradació o danys a causa dels efectes climàtics o robatoris quedant lliures de donar cap indemnització.

16. Els artistes no percebran premi en metàl·lic per participar en ART AL VENT XV.

17. La inauguració serà el 14 de l'Agost del 2018 a les 19:30 h. en l'Ajuntament de Gata.

18. La participación implica la aceptación de las presentes bases. La decisión del jurado será irrevocable.


NOTES:

Els interessats a assistir a la inauguració hauran de comprovar abans si s'ha realitzat algun canvi de la cerimònia d'obertura, posant-se en contacte amb aquesta adreça de correu electrònic:artalvent@gatadegorgos.es


Més informació i participació:

http://www.artalvent.com